medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysförteckningar

Laboratorieundersökningar är av stor betydelse vid diagnostik och uppföljning av olika sjukdomstillstånd. Här nedan listas vanliga analyser. Syftet är att ge läsaren en mycket kortfattad beskrivning av analysens syfte, vad ett högt respektive ett lågt värde kan indikera samt referensintervall. Intervallen är hämtade från Region Skånes analysportal.

OBS! För fullständig information se alltid ditt sjukhus provtagningsföreskrifter och referensintervall.

Analys

Använd-

ningsområde

Indikation

Referens-

intervall

P-ACTH

adrenokortiko-

tropt hormon

binjurebarks -funktion,
hypofysfunktion.

↑ Addisons sjukdom, Cushings sjukdom.

i sekundär binjurebarksvikt, kortison -behandling, hypofys- och hypo -talamus -skador.

1,5-14 pmol/L

P-AFP

alfafetoprotein

tumörmarkör.

↑ levercellscancer, testikelcancer, germinalcellstumör, levercirros, hepatit.

Vuxna (ej gravida): <10 kIE/L

Nyfödda: 50 000-200 000 kIE/L

P-ALAT

alaninamino-transferas

cellskador i lever, njurar, hjärta och skelettmuskulatur.

↑ lever-, njur- och muskelskada.

Kvinnor: 0,15-0,75 µkat/L

Män: 0,15-1,1 µkat/L

P-Albumin

vätskebalans,
leverfunktion.

↑ vätskebrist.

↓ inflammatorisk aktivitet, malnutrition, brännskada, njurskada, levercirros.

18-40 år: 36-48 g/L

41-70 år: 36-45 g/L

>70 år: 34-45 g/L

U-Albumin/
kreatinin -index

njurfunktion.

↑ njurskada.

<3,0 g/mol kreatinin

P-ALP

alkalisk fosfatas

lever- och gallvägssjukdom, skelettsjukdom.

↑ gallstas, skelettsjukdom.

↓ hypofosfatasemi.

0-18 år: 0,70-6,8 µkat/L

≥18 år: 0,60-1,8 µkat/L

P-Anti -trombin

trombosmarkör.

↓ ökad trombosrisk.

0,82-1,11 kIE/L

P-Antitrypsin

inflammations -markör.

↑ inflammation, leverskada.

↓ ärftlig antitrypsinbrist.

Kvinnor: 0,94-1,94 g/L

Män: 0,86-1,75 g/L

Nyfödda: ofta något högre nivåer

P-APC-resistens

trombosmarkör.

↑ bärare av gen ger ökad risk för trombos.

>1,9

P-Apo B/
Apo A1

kvot för kardio -vaskulär risk.

↑ risk för hjärt-kärlsjukdom.

Kvinnor: <0,8

Män: <0,9

P-Apolipo --
protein A1
(Apo A1)

lipidomsättning.

↓ risk för hjärt-kärlsjukdom, inflammatorisk sjukdom, diabetes, lever- och njursjukdom.

Kvinnor: 1,08-2,25 g/L

Män: 1,04-2,02 g/L

P-Apolipo --
protein B
(Apo B)

lipidomsättning.

↑ risk för hjärt-kärlsjukdom,
hyperkolesterolemi, diabetes, lever- och njursjukdom.

↓ hypo-beta-lipoproteinemi.

Kvinnor: 0,60-1,17 g/L

Män: 0,66-1,33 g/L

P-APT-tid

aktiverad partiell tromboplastintid

blödningstid.

↑ förlängd tid vid brist på koagulations -faktorerna V, VIII, XI, IX, X protrombin, fibrinogen, kontroll av heparinbehandling.

26-33 s

P-ASAT

aspartat -amino -transferas

cellskador i hjärta, lever, skelett, muskulatur, njurar.

↑ hjärt-, muskel- och leverskada.

Kvinnor ≥18 år: 0,25-0,60 µkat/L

Män ≥18 år: 0,25-0,75 µkat/L

Ecv-Bas -överskott

syra-basbalans.

↑ metabolisk alka -los, kompenserad
respiratorisk - - acidos.

↓ metabolisk acidos, kompenserad
respiratorisk alkalos.

-3-+3 mmol/L

P-Beta-hCG

humant
korion -gonadotropin

graviditets -hormon, tumörmarkör.

↑ graviditet, vissa endokrina tumörer, mola hydatidosa.

Kvinnor <50 (ej gravida): <4 IE/L

Kvinnor >50: <7 IE/L

Män: <3 IE/L

P-Bilirubin

lever- och gall -vägssjukdomar, hemolytiska
tillstånd.

↑ gallstas, ökad hemolys, Gilberts sjukdom.

5-25 µmol/L

Nyfödda och prematura: högre värden

P-Bilirubin, konj, direkt

lever- och gall -vägssjukdomar, hemolytiska tillstånd.

↑ hemolytiska tillstånd, gallstas, levercellskada.

<4 µmol/L

aB-Blodgaser

respiratoriska och metabola tillstånd.

 

aB-pH: 7,35-7,45

aB-PCO<n>2<p>: 4,6-6,0 kPa

aB-PO<n>2<p> <50 år: 10-13 kPa

>50 år: 8-13 kPa

aB-Basöverskott: -3-+3 mmol/L

P-CA 125

cancerantigen 125

tumörmarkör.

↑ äggstockscancer, pankreascancer,
bröstcancer.

<35 kE

S-CDT

kolhydratfattigt transferrin

alkoholmarkör.

↑ hög alkoholkonsumtion.

<2 %

P/S-CEA

carcinoembryonalt
antigen

tumörmarkör.

↑ koloncancer, levercirros, kroniska inflammatoriska tillstånd.

<5 µg/L

P/S-Cerulo -plasmin

kopparbärande protein.

↑ inflammation, östrogenpåverkan.<p1>

iWilsons sjukdom, kopparbrist.

0,20-0,60 g/L

P-CK

kreatinkinas

muskel -sönderfall.

↑ cellskada i hjärna, hjärt- och skelett -muskulatur.

Kvinnor: 0,60-3,5 µkat/L

Män <50 år: 0,80-6,7 µkat/L

Män >50 år: 0,70-4,7 µkat/L

Nyfödda: kan ha 2-3 gånger högre nivå
än vuxna

P-CK MB

kreatinkinas MB

hjärtinfarkt -markör.

↑ hjärtsjukdom, muskelsjukdom.

<5 µg/L

P/S-C-peptid

endogen insulin -produktion.

↑ typ 2-diabetes.

↓ typ 1-diabetes.

0,37-1,5 nmol/L (prov taget fastande)

P-CRP
C-reaktivt protein

akutfasprotein.

↑ inflammatoriska reaktioner, tumör.

<3,0 mg/L

P-Cystatin C

njurfunktion.

↑ bristande njurfunktion, hypertyreos.

Cystatin C: 15-51 år: 0,75-1,06 mg/L

>51 år: 0,84-1,25 mg/L

GFR: 18-50 år: 80-125 mL/min/1,73 m<u>2<p>

51-65 år: 60-110 mL/min/1,73 m<u>2<p>

>65 år: referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73 m<u>2<p> kroppsyta talar för njursjukdom

P-D-Dimer

trombosmarkör.

↑ djup ventrombos, lungemboli, DIC.

<0,25 mg/L

B-diff

differential-

räkning av
leukocyter.

↑ neutrofila (inflammation, bakteriell infektion); lymfocyter (mononukleos, virusinfektion, leukemi); eosinofila (allergi, parasitinfektion); basofila (benmärgssjukdom); monocyter (infektion, malignitet).

Vuxna:

neutrofila: 1,7-8,0 × 10<u>9<p>/L

eosinofila: 0,1-0,6 × 10<u>9<p>/L

basofila: 0,0-0,2 × 10<u>9<p>/L

lymfocyter: 1,1-4,8 × 10<u>9<p>/L

monocyter: 0,1-1,0 × 10<u>9<p>/L

B-Erytrocyter

andel röda blodkroppar.

↑ polycytemi.

Kvinnor: 3,9-5,2 × 10<u>12<p>/L

Män: 4,2-5,7 × 10<u>12<p>/L

B-EVF

erytrocyt -volymfraktion

andel röda
blodkroppar.

↑ polycytemi, hypoxemi.

↓ anemi.

Kvinnor: 0,35-0,46

Män: 0,39-0,50

P-Ferritin

järndepå.

↑ hemokromatos, leverskada, AML-skov. ↓ järnbrist.

Kvinnor: 13-148 µg/L

Män: 27-365 µg/L

P-Fibrinogen

koagulation, inflammations -markör.

↑ kronisk inflammation, tumör.

↓ blödningsbenägenhet, trombossjukdom, DIC.

2,0-4,0 g/L

P-Folat

folsyrabalans.

↓ folatbrist orsakad av bristfällig föda, malabsorption, läkemedelsbehandling.

10-42 nmol/L

P-Fosfat

fosfatbalans.

↑ hypoparatyreoidism, njursvikt, acidos.

↓ hyperparatyreoidism, D-vitaminbrist, alkalos, alkoholism.

Kvinnor: 0,8-1,5-mmol/L

Män: 0,7-1,6 mmol/L

Män >50 år: 0,7-1,4 mmol/L

P-FSH

follikelstimu-

lerande hormon

gonad- och hypofysfunktion.

↑ gonadinsufficiens.

↓ hypotalamus- och hypofysskada.

 

P-Glukos

blodsocker-

balans.

↑ diabetes mellitus.

↓ överdosering av insulin, insulinproducerande tumörer, hypofys- och binjurebarks -insufficiens.

4,2-6,2 mmol/L

P-GT

glutamyl -transferas

lever- och gallvägssjukdom.

↑ gallstas, alkoholmissbruk, levercancer, levermetastaser.

Kvinnor ≤40 år: 0,15-0,75 µkat/L

Kvinnor >40 år: 0,15-1,2 µkat/L

Män ≤40 år: 0,15-1,3 µkat/L

Män >40 år: 0,20-1,9 µkat/L

P-Hapto -globin

inflammations -markör.

↑ inflammatoriska tillstånd.

↓ hemolys, sjukdomar i lever och mjälte.

>13 år: 0,24-1,90 g/L

P-Hb

hemoglobin

andel röda blodkroppar.

↑ kronisk hypoxemi, polycytemi.

↓ anemi, blödning.

<0,02 g/L

P-HbAlc

kontroll av medel-

koncentrationen blodsocker hos diabetiker

↑ otillräcklig diabetesbehandling.

<50 år HbA1c (IFCC): 27–42 mmol/mol

≥50 år HbA1c (IFCC): 31–46 mmol/mol

P-HDL-Kolesterol

high density
lipoprotein

lipidomsättning.

↓ risk för hjärt-kärlsjukdom vid samtidigt normalt eller högt kolesterol.

Kvinnor: 1,0-2,7 mmol/L

Män: 0,80-2,1 mmol/L

P-Homo -cystein

vitaminbalans.

↑ vitamin B<n>12<p>- och folsyrabrist.

Vuxna 15–65 år: <15 µmol/L

Äldre >65 år: <20 µmol/L

P-IgA

infektion- och inflammations-

markör.

↑ lung- och tarminfektion, vissa tumörer, myelom.

↓ benmärgspåverkan, medfödd IgA-brist.

>10 år: 0,88- 4,5 g/L

S/P-IgD

infektion- och inflammations-

markör.

↑ myelom.

↓ medfödd IgD-brist.

<40 U/ml

P-IgG

infektion- och inflammations-

markör.

↑ bakteriell infektion, virusinfektion, protozoinfektion, autoimmun sjukdom, myelom.

↓ medfödd IgG-brist.

>10 år: 6,7-14,5 g/L

P-IgM

infektion- och inflammations-

markör.

↑ SLE, lymfom, bakteriell infektion, virusinfektion, protozoinfektion, makro -globulinemi, cirros.

↓ immunsuppressiv behandling.

>10 år: 0,27-2,10 g/L

P-Järn

järnbalans.

↑ leverskada.

↓ järnbristanemi, inflamma -toriska tillstånd.

≥18 år: 9-364 µmol/L

P-Kalcium

kalciumbalans.

↑ hyperparatyreoidism, malignitet,
sarkoidos, lymfom, njursvikt.

↓ kalk- och D-vitaminbrist.

Vuxna: 2,15-2,50 mmol/L

P-Kalium

vätske-, elektrolyt- och syra-bas -balans.

↑ acidos, chock, binjurebarkinsufficiens, njursvikt.

↓ metabolisk alkalos, kräkning, diarré.

≥1 år: 3,5-4,4 mmol/L

P-Kobalaminer

vitamin B<n>12<p>

vitamin B<n>12<p>-balans.

↑ KML, leverskador, njurinsufficiens.

↓ vitamin B<n>12<p>-brist.

Vuxna: 150-500 pmol/L

P-Kolesterol

lipidomsättning.

↑ risk för hjärt-kärlsjukdom.

≤30 år: 2,9-6,1 mmol/L

31-50 år: 3,3- 6,9 mmol/L

>50 år: 3,9-7,8 mmol/L

P-Kortisol

binjurebarks-

funktion.

↑ hyperadreno -korticism, stress.

↓ binjurebarks -insufficiens.

kl 07.00: 200-800 nmol/L

kl 13.00: 100-800 nmol/L

kl 19.00: 50-600nmol/L

kl 01.00: 20-400 nmol/L

P-Kreatinin

njurfunktion.

↑ njurskada.

↓ malnutrition, muskelatrofi.

Kvinnor: 45-90 µmol/L

Män: 60-105 µmol/L

Pt-Kreatinin -clearance

njurfunktion
(per tidsenhet).

↓ nedsatt filtrationsförmåga hos njurarna.

75-160 mL/min/1,73m<u>2<p>

P-Laktat

mjölksyrabalans.

↑ nedsatt cirkulation, t.ex. tarmischemi, chock.

Vuxna: 0,5-2,2 mmol/L

S-LD

laktat -dehydrogenas

cellsönderfall, prognos och tumör -uppföljning.

↑ hjärtinfarkt, maligna tumörer, hemolys, lungemboli, hepatit.

Vuxna: 1,8-3,4 µkat/L

Äldre >70 år: 1,9-4,2 µkat/L

P-LDL-Kolesterol

low density lipoprotein

lipidomsättning.

↑ risk för hjärt-kärlsjukdom.

≤30 år: 1,2-4,3 mmol/L

31-50 år: 1,4-4,7 mmol/L

>50 år: 2,0-5,3 mmol/L

B-Leukocyter

andel vita blodkroppar.

↑ infektion, inflammation, leukemi.

↓ infektion, leukemi.

Vuxna: 3,5-8,8,0 × 109/L

P-LH

<b>luteiniserande
hormon

gonad- och hypofysfunktion.

↑ underfunktion av testiklar och äggstockar.

↓ organisk skada i hypotalamus eller hypofys.

Kvinnor i follikelfas: 2,4-13 IE/L

ovulationsfas: 14-96 IE/L

lutealfas: 1,0-11 IE/L

postmenop: 7,7-59 IE/L

Män: 1,7-8,6 IE/L

P-Lupus anti -koagulans

trombosmarkör.

↑ ökad trombosrisk.

P-dRVVTscreen (LA1): <42 sek

P-dRVVTmix1 1 (LA1): <42 sek

P-dRVVTkvot (LA1/LA2): <1,5

P-dRVVTmixkvot (LA1mix/LA2mix): 1,5

P-Magnesium

magnesium-

balans.

↑ njursvikt, Addisons sjukdom, hypotyreos.

↓ malnutrition, malabsorption, alkoholism.

0,7-0,95 mmol/L

Erc-MCHC

medelhemo-

globin -koncentration.

↑ B<n>12<p>-folatbrist, alkoholism, leversjukdom, heriditär sfärocytos.

↓ järnbrist, talassemi.

Vuxna: 317-357 g/L

Erc-MCV

medel -
erytrocyt -
-volym.

↑ B<n>12<p>-folatbrist, alkoholism, leversjukdom, heriditär sfärocytos.

↓ järnbrist, talassemi.

Vuxna: 82-98 fL

P-Myoglobin

muskel-

sönderfall.

↑ hjärt- och, skelettmuskelskada, njur -insufficiens.

Kvinnor: 25-58 µg/L

Män: 28-72 µg/L

P-Natrium

vätske-,
elektrolyt- och syra-basbalans.

↑ vätskeförlust, intorkning, njursvikt.

↓ natriumbrist, övervätskning.

137-145 mmol/L

B-Neutrofila

neutrofila vita blodkroppar.

↑ inflammatorisk reaktion.

↓ benmärgsskada, leukemi.

Vuxna: 1,7-8,0 × 10<u>9<p>/L

P-Orosomukoid

inflammations-

markör.

↑ inflammation.

↓ nefrotiskt syndrom, levercirros.

0,52-1,17 g/L

P/S-Osmolalitet

vätskebalans.

↓ hyponatremi.

280-300 mosmol/kg

U-Osmolalitet

njurfunktion.

↓ vid nedsatt förmåga att koncentrera urin.

>750 mosm/kg efter 8-10 h vätskekarens

P-Osteokalcin

skelett-

omsättning.

↑ ökad bennybildning, osteoporos, hyper -paratyreoidism.

Vuxna: 10-43 µg/L

P-Pankreas -amylas

bukspottkörtel-inflammations-

markör.

↑ bukspottkörtelinflammation.

0,15-1,10 µkat/L

U-pH

njurfunktion.

↑ njurtubuliskada.

5,2-8,2

P-PK (INR)

protrombin -komplex

koagulation.

↑ Waranbehandling, vitamin K-brist, levercirros, nedsatt funktion av koagulationsfaktor II, VII, X.

<1,2 INR

P-Progesteron

gonadfunktion.

↑ ofullständig placentaavgång, mola hydatidosa, koriokarcinom.

↓ utebliven ägglossning.

Kvinnor i follikelfas: 0,6-4,7 nmol/L

ovulationsfas: 2,4-9,4 nmol/L

lutealfas: 5,3-86 nmol/L

postmenop: 0,3-2,5 nmol/L

Män: 0,7-4,3 nmol/L

P-Prolaktin

gonad- och hypofysfunktion.

↑ prolaktinom, skador i hypotalamus, njurinsufficiens.

Kvinnor: 65-470 mIE/L

Män: 65-400 mIE/L

P-Protein C

trombosmarkör.

↓ ökad trombosrisk.

Vuxna: 0,70-1,30 kIE/L

P-Protein S

trombosmarkör.

↓ ökad trombosrisk.

Män: 0,65-1,40 kIE/L

Kvinnor: 0,50-1,20 kIE/L

P-PSA

prostata -specifikt antigen

tumörmarkör för prostatacancer.

↑ prostatacancer, prostatahyperplasi, prostatit.

Män <50 år: totalt <2 µg/L

Män <50 år: kvot >0,18

Män >50 år: totalt <3 µg/L

Män >50 år: kvot >0,18

P-PTH

para -tyroidea -hormon

kalciumbalans.

↑ hypokalcemi, hyperparatyreoidism.

↓ hyperkalcemi, malignitet, hypopara -tyreoidism.

1,6-6,9 pmol/L

B-Retikulocyter

nybildning av röda blodkroppar.

↑ anemi.

↓ pure red cell anemia, benmärgsskada, bristsymtom.

Vuxna: 28-120 × 10<u>9<p>/L

S-S 100 B

hjärnskade-

markör.

↑ hjärnskada, melanommetastas.

Vuxna: <0,11 µg/L

B-SR

sänknings -reaktion

inflammations-

markör.

↑ inflammation, njurcancer, temporalis -arterit, polymyalgi, myelom.

Kvinnor: <50 år <20 mm

Kvinnor: >50 år <30 mm

Män: <50 år <15 mm

Män: >50 år <20 mm

P-T3, fritt

fritt trijodtyronin

tyreoidea-

funktion.

↑ hypertyreos.

↓ hypotyreos.

Vuxna och barn över 1 år: 3,6-6,3 pmol/L

P-T4, fritt

fritt tyroxin

tyreoidea-

funktion.

↑ hypertyreos.

↓ hypotyreos.

Vuxna och barn över 1 år: 12-22 pmol/L

P-TIBC

<b>järnbindande
kapacitet

järnbindande kapacitet.

↑ järnbrist.

↓ kraftig inflammation.

≥18 år: 47-80 µmol/L

P-Triglycerider

lipidomsättning.

↑ risk för hjärt-kärlsjukdom.

≥18 år: 0,4-2,6 mmol/L

B-Trombocyter

andel
trombocyter.

↑ inflammatoriska tillstånd, myeloproliferativ sjukdom.

↓ leukemi, myelom, metastaserande tumörer - -, - -idiopatisk tromocytopen purpura, DIC.

Kvinnor: 165-387 × 10<u>9<p>/L

Män: 145-348 × 10<u>9<p>/L

P-Troponin T

hjärtinfarkt-

markör.

↑ hjärtinfarkt.

<15 ng/L

P-TSH

tyreoidea -stimulerande
hormon

tyroidefunktion.

↑ hypotyreos.

↓ tyreotoxikos, stress.

0,40-3,7 mIE/L

P-Urat

urinsyra-

balans.

↑ gikt, njurinsufficiens, hypertoni, hyperkalcemi.

↓ leverskada, ulcerös colit.

Kvinnor <50 år: 155-350 µmol/L

Kvinnor ≥50 år: 155-400 µmol/L

Män: 230-480 µmol/L

P-Urea

kvävebalans.

↑ uremi.

Kvinnor 18-50 år: 2,6-6,4 mmol/L

Kvinnor >50 år: 3,1-7,9 mmol/L

Män 18-50 år: 3,2-8,1 mmol/L

Män >50 år: 3,5-8,2 mmol/L

S-Zink

zinkbalans.

↓ malabsorption, malnutrition, sepsis, stress.

11-18 µmol/L

P-Östradiol

gonad- och hypofys-

funktion.

↓ utebliven menstruation.

Kvinnor follikelfas: 40-600 pmol/L

ovulationsfas: 300-1800 pmol/L

lutealfas: 150-800 pmol/L

Män: 30-160 pmol/L

facebooktwitter