medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medicinska basmorfem, prefix och suffix

Medicinska termer är sammansatta av latinska eller grekiska ord som kallas morfem. Ett morfem är språkets minsta betydelsebärande del och kan antingen ensamt utgöra en term eller sättas samman med andra. Varje term innehåller en grundform, ett basmorfem, som utgör den huvudsakliga betydelsen. Det morfem som står före grundformen kallas prefix eller förled och det som kommer efter grundformen är ett suffix eller efterled.


Basmorfemen och suffixen anges här med bindestreck eftersom de oftast förekommer i sammansättningar. Basmorfemen följs ofta av ett o-. De prefix som kan förekomma som självständiga ord saknar streck. Morfemen anges med svensk stavning.  

Basmorfem Betydelse Basmorfem Betydelse
aden- körtel mega(l)- stor
aer- luft, gas men- månad
akus- hörsel metr- livmoder
andr- man mikr- liten
angi- kärl morf- form
anti- mot my- muskel
antrop- människa myel- märg
artr- led myk- svamp
bas- grund, gång myx- slem
bio- liv nefr- njure
blast- grodd, omogen cell nekr- död
blefar- ögonlock neur- nerv
brady- långsam nos- sjukdom
braky- kort odont- tand
cardi- hjärta, övre magmun oftalm- öga
cefal- huvud omfal- navel
chol(e)- galla, gallvägar onk- tumör
chondr- brosk onyk- nagel
chyl- (tarm)saft oofor- äggstock
cor(e)- pupill ops-, opt- syn
cykl- cirkel orki(d)- testikel
cyst- blåsa oste- ben
cyt- cell ot- öra
dakry- ögontår paed- barn
daktyl- finger, tå paky- tjock
derm(at)- hud pat- sjukdom
dynam- kraft peps-, pept- matsmältning
emes-, emet- kräkning pneum- lunga, luft
encefal- hjärna pod- fot
enter- tarm prax- handla
erg- arbete prokt- ändtarm
fak- lins psyk- själ
fleb- ven py- var
fon- ljud, röst pyel- njurbäcken
galakt- mjölk pyr- feber
gastr- magsäck rin- näsa
gloss- tunga, språk salping- äggledare
glyk- söt sark- kött
gnat- käke seps-, sept- föruttnelse, förgiftning
gon- 1. knä. 2. kön sial- saliv
hem(at)- blod sider- järn
hidr- svett skler- hård
hist- vävnad som(at)- kropp
hydr- vatten spasm- kramp
hypn- sömn sperm(at)- sperma
hyster- livmoder splen- mjälte
kardi- hjärta, övre magmun spondyl- kota
kerat- horn, hud sten- trång
kin- rörelse stom(at)- mun
kir- hand taky- snabb
kolp- slida tanat- död
kopr- avföring tele- fjärran
krom(at)- färg term- värme
krypt- dold tetra- fyra
kyl- (tarm)saft thel- bröstvårta
lapar- buk top- läge
lip- fett tox- gift
lit- sten trof- näring
log- ord ur- urin
makr- stor xen- främmande
mast- bröst xer- torr
Prefix Betydelse Prefix Betydelse
a, ab, abs- av, från intra, intro- innanför, inåt
ad till, vid, åt iso- lik
ambi- båda juxta intill
a(n)- o, icke kak(o)- dålig
ana upp kata ned
ante före, framför keil(o)- läpp
anti mot ko-, kom-, kon- med, samman
apo av, från, avsaknad av medi(o)- mitt, mellan
auto- själv meso- mitt, mellan
bi- dubbel, två meta efter, om
cac(o)- dålig mono- ensam
celi(o)- buk neo- ny
cirkum runtom ob mot
co-, com-, con- med, samman oligo- fåtalig, bristande
de av, ned, från orto- rak, riktig
di(pl) två, dubbel pan- all, hel
dia genom para bredvid, utanför
dis- isär per genom
dys- dålig, svår peri omkring
ek, ekt(o)- ut, från, utanför poly- många
endo- inne, inifrån post efter
epi på, i, över, efter pr(a)e framför, före
eu god, bra pro fram, före
e(x) ut, ur pseudo- falsk
exo- ut, utifrån re- åter
hemi- halv retro bakom
hetero- annan, olik se- isär
homo- samma sub under
hyper över super över
hypo under supra ovanför
idio- egen syn samman
in in i trans över, genom
in- o-, icke ultra utöver
infra nedanför uni- en
inter mellan, bland    
Suffix Betydelse Suffix Betydelse
-akusi hörsel -megali förstoring
-algi smärta -odyni smärta
-asteni svaghet -oid liknande
-atresi utan öppning -om tumör
-cele bråck -os sjukdom
-centes punktion -pat(i) sjukdom
-cid dödande -peni brist
-cyt cell -pexi fixering
-des fog -plasi bildning
-ektasi utvidgning -plegi förlamning
-ektomi borttagande -pné andning
-emi blod -poes bildning
-fili kärlek, benägenhet -ptos (fram)fall
-fobi fruktan -ptys hostning, spottning
-genes alstrande, ursprung -rafi sutur
-grafi undersökning -ragi starkt flöde
-gram bild, kurva -ré flöde
-hemi blod -rexi bristning
-hexi tillstånd -schis(is) klyvning
-ias(is) sjukdom -skop instrument
-iatri(k) läkekonst -skopi betraktande, undersökning
-id liknande -stas stoppande
-it inflammation -stomi öppning, förbindelse
-lentus full av -tomi delning, snitt
-logi lära -trofi försörjning
-lys upplösning -trop inverkande på
-mani galenskap    
facebooktwitter