medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

SI-systemet

Storheter och enheter

(Äldre enheter anges inom parentes)
Storhet Enhet Symbol Anmärkning
substansmängd mol mol
massa kilogram kg 1 kg = 1000 g
längd meter m
volym liter l 1 l = 1000 ml
vinklar radianer rad 2 πrad = 360º
tid sekunder s
frekvens hertz Hz 1 Hz = 1 svängning/s
kraft newton N
tryck pascal Pa 1 Pa = 1 N/m2
elspänning1 volt V
strömstyrka ampère A
resistans ohm Ω
effekt2 watt W 1 W = 1 J/s
elenergi3 joule J 1 J = 1 Ws
värmeenergi joule (kalorier) J (cal) 1 J = 0,239 cal, 1 cal = 4,2 J
mekanisk energi joule J 1 J = 1 Nm
ljuseffekt watt W
rymdvinkel steridian sr
ljusstyrka candela cd W/sr
ljusflöde lumen lm cd × sr
belysning lux lx 1 lx = 1 lm/m2
ljudeffekt watt W
ljudintensitet watt/m2 W/m2
ljudnivå (styrka)4 decibel dB
hörnivå4 phon phon
1. spänning = resistans × strömstyrka
2. effekt = spänning × strömstyrka
3. energi = effekt × tid
4. Om hörbarhetströskeln betecknas med x är ljudintensiteten 10x W/m2 = 10 dB, ljudintensiteten 103x = 30 dB osv. Hörnivån är 20 phon om ljudet hörs lika starkt som en ton med frekvensen 1000 Hz och ljudnivån är 20 dB.


Storheter och enheter för joniserande strålning

(Äldre enheter anges inom parentes)
Storhet Enhet Symbol Anmärkning
aktivitet becquerel (curie) Bq (Ci) 1 sönderfall/s
(1 Ci = 3,7 × 1010 Bq)
absorberad dos gray (rad) Gy (rad) 1 Gy = 1 J/kg
(1 rad = 0,01 Gy)
effektiv helkroppsdos1 sievert (rem) Sv (rem) 1 Sv = 1 J/kg
(1 rem = 0,01 Sv)
1. Effektiv helkroppsdos = dosekvivalent korrigerad för organkänslighet för strålning. Dosekvivalent kallas också för biologisk dos eller EBR-dos. Den biologiska verkan av strålningen skall vara lika oavsett strålslag. Dosekvivalenten fås genom att man multiplicerar den absorberade dosen med ett jämförelsetal, EBR-faktorn, som är olika för olika strålslag. För gamma-och betastrålning är den 1 och för alfa-och neutronstrålning är den större.


Joniserande strålning
Joniserande strålning har förmåga att slita loss elektroner från atomer som strålningen passerar varvid det bildas joner. Fenomenet kallas jonisation. Det är genom denna process som levande celler skadas. Joniserande strålning kan registreras med ett GM-rör (Geiger-Müller rör).


Strålningstyper
Alfastrålar (α) becquerel (curie)
Betastrålar (β) elektroner
Gammastrålar (γ) vågor med mycket korta våglängder
Neutronstrålar neutroner
Röntgenstrålar vågor med mycket korta våglängder


Tillåtna doser
Summan av den strålning individerna erhållit i en bestrålad befolkning mäts i manSv. Svenska statens strålskyddsinstitut, SSI, utfärdar bestämmelser för Sverige. Internationella strålskyddskommissionen, ICRP, rekommenderar högsta tillåtna dos:
Individer Effektiv helkroppsdos Ekvivalent
dos hud
Ekvivalent
dos ögon
1. Allmänhet och studerande <16 år 1 mSv/år 50 mSv/år 15 mSv/år
2. Studerande 16-18 år 6 mSv/år 150 mSv/år 50 mSv/år
3. Yrkesmässig hantering 50 mSv/år men
högst 100 mSv/5 år
500 mSv/år 150 mSv/år
 
facebooktwitter